Koçluk ve Mentörlük Hizmetleri

Resim12

Liderler İçin Koçluk Sanatı

 

Resim12 (1)

Liderler için Gelişim ve Dönüşüm Koçluğu

Mentor Koçluk Hizmetleri

 

Mentorluk Programı

 

Ters Mentorluk Programı

 

Liderler İçin Koçluk Sanatı

Bu atölyenin amacı, yöneticilerinizin, liderlerinizin ve yetenek takımındaki geleceğin liderlerinin daha iyi ilişkiler kurma ve etkili koçluk görüşmeleri yürütmeye yönelik temel beceriler geliştireceği bir ortam sağlamaktır.

Bu atölyeye katılan çalışanlarınız iş ve özel yaşamlarında astları, üstleri ve eşlenikleri ile ilişkilerinde koçvari bir yaklaşım sergilemek yolunda sağlam adımlar atarlar.

Bu atölye koçluk sürecinde yer verilen bakış açıları, zihniyet, beceriler ve yetkinlikler üzerine derinlemesine bir öğrenme ve deneyimleme ortamı sağlar.

Liderler için Gelişim ve Dönüşüm Koçluğu

Koçluk, koç ve danışan arasında oluşturulan etik ilkelere dayalı profesyonel bir paylaşım sürecidir.

Koçluk, kişinin yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini artırmaya, içsel kaynaklarına ulaşmasına, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreçtir.

Kurumlar ve Yönetici Koçluğu

Kurumunuzun yöneticilerinin ve liderlerinin deneyimi, becerileri ve başarıları çok kıymetli. Bunlara ek olarak liderlerinizin işin uzmanı bir koç ile çalışması farkındalıklarını artırmak, onları seçilmiş davranışlara yönlendirmek, aksiyona geçmelerini ve yolda kalmalarını sağlamak sürecinde benzersiz bir destek sistemi oluşturur.

Koçlar olarak danışanlarımızla çalışırken kendi özgün benliklerinin farkına varacakları bir ortam oluştururuz. İstedikleri değişim hedefi ile aralarında bariyer oluşturan, reaktif ve gelişmesi gereken yanlarını ortaya çıkarmak kadar güçlü yanlarının da ayırdına varacakları, özgün yapıları ile doğal olarak hareket edebilecekleri alanlardan faydalanabilecekleri bir değişim süreci yaratılmasını ön planda tutarız.

Koçluk Hizmeti Kapsamı

Liderler için Değişim ve Dönüşüm Koçluğunun temel amacı yoğun iş yaşamı sürecinde yöneticilere gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkacak alanlara odaklanmalarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştıracak araçları keşfetmelerini, sınırsız insan potansiyelini etkin ve verimli kullanmalarını desteklemektir. Bu alanlar arasında sayılabilecek olanlar:

 • Olduğunun daha iyisi olma
 • İ̇ş yaşamı ve yaşamın diğer alanları arası dengeyi oluşturma
 • Tepede olma yalnızlığını paylaşabilme ve sesli düşünebilme
 • Kendinde geliştirmek/değiştirmek istediği yönleri üzerinde istenilen değişime doğru çalışma
 • Performans ve verimlilik artırma
 • Kendi sistemi içinde dışsal (outer) ve içsel (inner) rollerinin farkına varma
 • Güçlü yönleri ve becerileri daha üst noktalara taşıma
 • Başarıyı engelleyen faktörleri tespit etme ve çözümleme
 • Geliştirilmesi gereken yönler için stratejiler belirleme
 • Organizasyonel ilişki sistemlerine ilişkin farkındalık oluşturma
 • Koçluk yaklaşımı ile liderliği ortaya çıkarma olarak özetlenebilir.

Mentor Koçluk Hizmetleri

ICF, Mentor Koçluğu, danışan tarafından talep edilen koçluk yetkinlik düzeylerini elde etmek ve uygulamak için danışanın profesyonel yardım sağladığı süreç olarak tanımlar.

Mentor Koç bu süreçte;

Mentor Koç – Koç ilişkisinin anlaşmasını yapar,

Mentinin neyi başarmak istediğini ortaya çıkarmasına yardımcı olur,

Her iki tarafın da koçluğun amacı hakkında net olduğundan emin olur,

Mentor Koç – Koç ortaklığında başarı ölçütleri oluşturur,

Mentor Koçluk ilişkisinin çerçevesini en başından belirler,

Mentiye, ICF Etik Kurallarının tüm yönleriyle ilgili bilgi verir,

Mentorluk hizmetini alan koçun özgüvenini destekler,

Menti isterse yaptığı koçluk seanslarını gözden geçirerek, sözlü ve yazılı geri bildirim sağlayarak temel yetkinlik geliştirmeye odaklanır,

Bu süreç içinde Mentor Koç, mentinin kim olduğu, ne istediği ve koçluk yaparken ortaya koyduğu benzersiz stiline saygı gösterir.

Menti ile yapılan çalışmalarda ICF yetkinlikleri baz alınır ve Mentinin bu alanlarda gelişimi üzerinde durulur.

Mentorluk Programı

Günümüzde kurumunuzun liderlerinin ve yakın gelecekte lider olmak üzere yetiştirmekte olduğunuz değerli elemanlarınızın performansı kurumun başarısında çok önemli bir unsurudur. Ancak süregiden yoğun işler arasında geleceğin liderleri olmak üzere seçilmiş çalışanlarınızın gelişimine, kendilerine kurumun iş yapış şeklini, değerlerini, önceliklerini ve davranış standartlarını aktarmaya ayrılan zaman oldukça kısıtlı olmaktadır. Bu nedenle Kurumunuzda sürdürülecek olan Mentörlük Programı büyük fayda sağlayacak ve kurumda yeni bir kültür tetiklenerek bir iklim değişikliği yaratılması hedeflenecektir.
Mentörlük ilişkisinin başarısı her iki tarafın da bu anlayışta olması, yapıcı davranışları ve sürece olan bağlılıkları ile katlanarak artar.
Araştırmalar, mentörlük programlarına dahil olanların, aynı seviyedeki iş arkadaşlarına göre
%20 daha fazla zam aldığını,
5 kere daha fazla terfi ettiğini,
İş tatmininin ve
Şirkete olan bağlılıklarının artığını göstermektedir.
Bir Mentorluk Programının Kilometre Taşları

Mentorluk Programı Hizmetleri
Mentörlük Süreci Kurgulama Hizmetleri
Mentör-Menti Eşleştirme
Mentör Atölyesi
Menti Atölyesi
Kick-off
Mentör – Menti Takım Koçluğu
İnsan Kaynakları ile Gözden Geçirme Toplantıları
Kapanış Toplantısı ve Kutlama

Ters Mentorluk Programı

Bugün iş dünyasında belli bir yaşın üstündeki yöneticiler ile Y ve Z kuşağı arasında iletişim problemleri gözleniyor. ‘Baby boomerlar’ ve X kuşağı yöneticiler Y ve Z kuşağını teknoloji bağımlılığı, sabırsızlık, ilgisizlik, kuruma sadık olmama ile suçlarken Y ve Z kuşağı da anlaşılamamaktan, seslerini duyuramamaktan, güncel akım ve teknolojilerin iş ortamında esnek kullanılmamasından, yönetim kadrolarının onların bakış açısına önem vermemesinden, dijital çağın gereklerini anlamamasından şikayetçi. Genç beyinleri işe alıyoruz, işimizin pek çok alanını teslim ediyoruz, onlardan beklentilerimiz çok yüksek ama etkin iletişim kuramıyoruz. Oysa değerli genç çalışanlarımız iş ortamında açıklık, şeffaflık ve katılımcılık bekliyorlar.
Bu nedenle;

 • Genç ve değerli çalışanlarımızı anlayabilmek,
 • Hem onların hem de üst düzey yöneticilerin gelişimine katkıda bulunmak,
 • İş ortamında kuşaklar arasında etkin iletişim kurabilmek, jenerasyonlar arası köprüleri güçlendirmek, karşılıklı saygı duymak, her sesin duyulacağı bir derin demokrasi ortamı yaratmak, yapıcı ve geliştirici takdir ve geri bildirimi bir kültür haline getirmek,
 • Her düzeyde gelişimi desteklemek,
 • Güncel konularımızı ve sorunlarımızı ele alırken yeni ve değişik bakış açılarını deneyimlemek ve bu bakış açılarından her alanda iş geliştirmede yararlanmak,
 • Geleceği kucaklamak için
 • ters mentörlük sürecinden yararlanabiliriz.

Genç yeteneklere ulaşmanın, kendi kurumumuza çekmenin ve bağlılıklarını sağlamanın bu kadar zor olduğu bu rekabetçi ortamda, bunları başarmak için hem yeni ve yaratıcı yöntemler, hem de iyi işleyen bir süreç ve her iki taraf açısından da zihinsel ve duygusal olarak bir hazırlık süreci gerekiyor.
Bu nedenle Ters Mentörlük Projesini sizlerle baştan sona kurgulamak üzere aşağıdaki adımları öneriyoruz.

Ters Mentorluk Programı Hizmetleri
Ters Mentörlük Süreci Kurgulama Hizmetleri
Mentör-Menti Eşleştirme
Mentör Atölyesi
Menti Atölyesi
Kick-off
Mentör – Menti Takım Koçluğu
İnsan Kaynakları ile Gözden Geçirme Toplantıları
Kapanış Toplantısı ve Kutlama